Özellikle son yıllarda, çocuklarını özel okula gönderen veliler için eğitim ücretleri önemli bir problem haline geldi.

Üstelik sadece eğitim ücreti ile kalmamakta yemek,servis,kıyafet ve kitaplar için yapılan ödemeler de velilere ayrı bir yük oluşturmaktadır.

Gelir Vergisi mükellefi olan gerçek kişilerin bu yükü hafifletebilmek adına (limited , anonim şirket gibi) tüzel kişiliğe haiz şirket sahiplerine göre şanslı olduğunu belirtmek isterim.  Çünkü gelir türü ne olursa olsun (kira,ticari,zirai,serbest meslek kazancı) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren gerçek kişilerin, küçük çocukları için yaptıkları eğitim harcamalarını, belli sınırlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından indirmeleri mümkünken , Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler için bu ödemeler kurumun vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamamaktadır.  

Arkadaşlar, eğitim harcamalarının vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi  için gereken şartların detayına geçmeden önce ''Vergi Matrahından Düşmek'' ve ''Vergiden Düşmek'' ifadeleri arasındaki önemli farka değinmek istiyorum. Bir çok kişinin eğitim harcamalarının, ödeyecekleri vergi tutarından düşüleceği gibi yanlış bir beklenti içerisine girdiklerine şahit oldum.

Durumu aşağıdaki örnekle somutlaştıracak olursak;

2023 yılında gelir ve giderlerinizin arasındaki tutarın 70.000TL , gelir vergisi oranının %15 olduğunu varsayalım

Ödenecek Vergi 70.000TL*0,15=10.500TL olarak hesaplanacaktır.

Aynı koşullarda 7.000TL'lık eğitim harcamanız olduğunu varsaydığımızda bu harcama  vergi matrahı olan 70.000TL'sından düşülecek.

Böylelikle vergi matrahınız 70.000TL-7.000TL=63.000TL'sına düşecek ve ödenecek vergi 63.000TL*0,15= 9.450TL olacaktır.      

 Anlatmak istediğim 7.000TL'lık eğitim harcaması 10.500TL vergi ödemesinden değil 70.000TL'lık vergi matrahından düşülmektedir.

Eğitim Harcamalarının Gelir Vergisi Matrahından İndirilebilme Şartları:

-  Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, (yukarıdaki örneğe tekrar bakacak olursanız 70.000TL  için en fazla 7.000TL düşülebilir)

-  Türkiye’de yapılması, (Yurt dışında faaliyet gösteren eğitim kurumlarına yapılan ödemeler kapsam dışıdır.)

-  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle ispat edilmesi, ( Vergiden muaf olan vakıf okullarına yapılan ödemeler kapsam dışıdır.)

-  Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocukları için yapılması, gerekmektedir.

***Son maddedeki Küçük Çocuk tabirinden kasıt : Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklardır.

İndirim Kapsamına Giren Eğitim Harcamaları :

-    Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, (Yemek ücreti faturada ayrıca belirtiliyorsa ne yazık ki kabul edilmiyor)

-    Eğitim amaçlı kurs ücretleri, (yabancı dil,müzik,bale, vs.)

-   Okul servis ücretleri,

-    Kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, (Fatura almaya özen gösterin yazar kasa fişlerinde sorun yaşayabilirsiniz)

-     Okulun logosunu taşıyan zorunlu okul ayakkabıları ve kıyafet harcamaları,

-    Öğrencilerin özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar,

Arkadaşlar Gelir İdaresi okullarda verilen yemek hizmetini eğitim hizmetinin bir parçası olarak görmemektedir. Yayınlanan bir çok özelgede bu gerekçe gösterilerek eğitim kurumlarına yapılan yemek ücreti ödemelerinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

Değerli dostlarım , indirim konusu yapılan bu harcamalara ait belgeleri 5 yıl saklamak zorundasınız. Yine Gelir Vergisi Beyannamesi hazırlanırken , yapılan bu ödemelere ait fatura bilgilerine de beyannamede yer verilmektedir. Bu yüzden ilgili kurumlardan faturalarınızı isteyerek muhasebe departmanınıza ulaştırmayı ihmal etmeyiniz.